България Лизинг ЕАД


- Често задавани въпроси


faq
 1. Какво трябва да направите, за да кандидатствате за лизинг?

 2. Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

 3. Какво е тримесечен EURIBOR?

 4. Каква е първоначалната вноска и какво представлява тя?

 5. Изисквате ли допълнителни обезпечения?

 6. Какъв е максималният срок на лизинговите договори?

 7. Какъв е начинът на изплащане на лизинговите вещи?

 8. Заплащат ли клиентите такса управление по обслужване на лизинговата сделка и в какъв размер е тя?

 9. Финансира ли „България Лизинг” ЕАД закупуването на употребявани лизингови вещи?

 10. Може ли лизинговата вещ да бъде изплатена предсрочно?

 11. В какъв срок след подписване на лизинговия договор лизинговата вещ се предава на Лизингополучателя?

 12. Кой плаща застраховката и какво включва тя?

 13. За какъв период се маркира автомобилът?

 14. При настъпване на застрахователно събитие по автокаско кой завежда щетата?

 15. Как се подновяват изтекли застраховки?

 16. Какво е необходимо за излизане с автомобила в чужбина?

 17. Може ли лизингополучателят да избира застрахователно дружество?

 18. Освен първоначалната вноска и таксата по обслужване, какви други първоначални разходи прави клиентът?

 19. Ако лизингополучателят е заплатил аванс към доставчика, възможно ли е той да бъде приспаднат от първоначалната вноска или ако сумата е достатъчна да замени първоначалната вноска?

 

 

 

 1. Какво трябва да направите, за да кандидатствате за лизинг?
  Процедурата по кандидатстване за финансов лизинг в „България Лизинг” ЕАД можете да видите тук(линк към процедурата).

 2. Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?
  Предлаганите лизингови схеми са с фиксирани и променливи лихвени проценти, базирани на тримесечен EURIBOR. Лихвата се начислява върху финансирана от нас сума.

 3. Какво е тримесечен EURIBOR?
  EURIBOR e лихвеният процент, подлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския международен банков пазар, за депозити в евро. В случай, че тримесечният EURIBOR се промени в сравнение с момента на последното коригиране на лихвата, респективно датата на предаване на лизинговата вещ, с повече от 25 базисни пункта (един процент е равен на 100 базисни пункта), се извършва корекция на лихвата за финансов лизинг, към първо число на месеца, следващ съответното календарно тримесечие, която корекция е аналогична на промяната на тримесечния EURIBOR. Като основа за калкулация се използва тримесечният EURIBOR към първо число на предишния месец в сравнение с тримесечния EURIBOR към деня на последното коригиране на лихвата /вноската, респективно към датата на предаване на автомобила.

 4. Каква е първоначалната вноска и какво представлява тя?
  Първоначалната вноска е от 10% до 50% от стойността на лизинговата вещ и се определя от самия клиент. Тя представлява личното участие на клиента в сделката. Тя се заплаща при подписване на договор за лизинг, като плащането е условие за стартирането на договора.

 5. Изисквате ли допълнителни обезпечения?
  При необходимост и в съответствие с кредитната надеждност на клиента, „България Лизинг” ЕАД има право да изисква предоставянето на следните гаранции: поръчителство по договора или допълнителни имуществени обезпечения.

 6. Какъв е максималният срок на лизинговите договори?
  Максималният срок на договорите за финансов лизинг е 5 години – за движимо имущество и 10 години – за недвижимо имущество.

 7. Какъв е начинът на изплащане на лизинговите вещи?
  Изплащането става на месечни вноски, включващи погашение по главницата и месечната лихва върху остатъчната главница по банкова сметка на „България Лизинг” ЕАД.

 8. Заплащат ли клиентите такса управление по обслужване на лизинговата сделка и в какъв размер е тя?
  Клиентите на „България Лизинг” ЕАД заплащат еднократна такса управление в размер на 1,5% от стойността на сделката.

 9. Финансира ли „България Лизинг” ЕАД закупуването на употребявани лизингови вещи?
  „България Лизинг” ЕАД финансира закупуването на употребявани лизингови вещи (предимно автомобили втора употреба отговарящи на определени изисквания). Условията можете да видите тук.

 10. Може ли лизинговата вещ да бъде изплатена предсрочно?
  Да, „България Лизинг” ЕАД предоставя възможност за предсрочно погасяване на лизинга. За целта Лизингополучателя е длъжен да отправи едномесечно писмено предизвестие до Лизингодателя, да заплати такса за предсрочно погасяване в размер на 2% върху остатъка от главницата и всякакви други парични задължения дължими от него на Лизингодателя и е изпълнил всички останали разпоредби на Договора за лизинг.

 11. В какъв срок след подписване на лизинговия договор лизинговата вещ се предава на Лизингополучателя?
  След подписване на лизинговия договор „България Лизинг” ЕАД подписва от своя страна договор за покупко-продажба с доставчика на избраната от Лизингополучателя лизингова вещ. „България Лизинг” ЕАД изисква от доставчика необходимата за придобиване на собственост документация. След получаването на лизинговата вещ тя се застрахова, а ако е автомобил се регистрира в КАТ. Срокът от получаване на цялата необходима документация от доставчика до предаване на лизинговата вещ на Лизингополучателя е 2 работни дни.

 12. Кой плаща застраховката и какво включва тя?
  Застраховането се извършва от „България Лизинг” ЕАД, за сметка на Лизингополучателя. Ние изискваме застраховка пълно Автокаско и задължителна Гражданска отговорност за моторни превозни средства, строителна и селскостопанска техника. Машини, оборудване и недвижими вещи се застраховат с пълна имуществена застраховка. При желание на клиента сключваме и застраховка Злополука на места в МПС.

 13. За какъв период се маркира автомобилът?
  Всеки автомобил се маркира за целия период на лизинговия договор и клиентът няма задължението да премаркира автомобила всяка година.

 14. При настъпване на застрахователно събитие по автокаско кой завежда щетата?
  Всеки клиент завежда щетата съвместно с представител на застрахователния брокер на „България Лизинг” ЕАД по настъпило застрахователно събитие - автокаско.

 15. Как се подновяват изтекли застраховки?
  Служител на „България Лизинг” ЕАД следи за валидността на застраховките и при наближаване изтичане срока на съответната застраховка той я подновява и има грижата да я изпрати навреме на клиента. Застрахователните премии се заплащат на „България Лизинг” ЕАД след получаване на покана за плащане.

 16. Какво е необходимо за излизане с автомобила в чужбина?
  За да можете да излезете с автомобила в чужбина, е необходимо да притежавате поименно нотариално заверено пълномощно за чужбина, издадено от „България Лизинг” ЕАД, и застраховка зелена карта, важаща за съответните държави, които желаете да посетите и през които ще преминете. За да можем да реагираме навреме, е добре да ни съобщите за намерението си за пътуване извън граница 3 дни по-рано.

 17. Може ли лизингополучателят да избира застрахователно дружество?
  Да, лизингополучателят може да избере с кое от дружествата, с които работи „България Лизинг” ЕАД, да му бъдат сключени застраховките.

 18. Освен първоначалната вноска и таксата по обслужване, какви други първоначални разходи прави клиентът?
  - Застраховка „Пълно автокаско”
  - Застраховка „Финансов риск”
  - Застраховка „Гражданска отговорност”
  - Регистрация КАТ
  - Маркировка
  - Данък МПС
  - Такса, съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози
  - Имуществена отговорност
  - Всички видове нотариални такси, свързани с прехвърляне и придобиване на лизингивия обект

 19. Ако лизингополучателят е заплатил аванс към доставчика, възможно ли е той да бъде приспаднат от първоначалната вноска или ако сумата е достатъчна да замени първоначалната вноска?
  В такива случаи има вариант доставчикът да върне аванса на клиента и той съответно да заплати първоначалната вноска към България Лизинг ЕАД или да се прихване плащането с тристранно споразумение, като доставчикът го фактурира на България Лизинг ЕАД, а лизинговата компания съответно на клиента.

 

 

 
 
 
© 2010 България Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.