България Лизинг ЕАД


-ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ХОТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

„България Лизинг” ЕАД финансира закупуването чрез финансов лизинг на ново обзавеждане и оборудване на електронно-изчеслителна и офис техника на хотели, бизнес и административни сгради, при следните условия:

 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ХОТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

Сума на финансиране

Мин. 35 000,00 евро

Срок на лизинговия договор

 до 3 години

Минимална първоначална вноска
(от доставната цена с ДДС)

40%

Начин и срок на погасяване

  1. анюитетни вноски  
  2. Погасителен план с фиксирани вноски по главницата
  3. Погасителен план с периодични лизингови вноски

Валута на финансиране

Евро

Обезпечение

  1. вписване в ЦРОЗ
  2. запис на заповед-авалирана
  3. допълнително обезпечение по преценка на лизингодателя

Застраховки

  1. Имущество
  2. Електронна техника
  3. Финансов риск- ако е договорено

Комисионна за управление до 3 г.

2%

 

*Не се предвижда гратисен период. По изключение може да бъде разрешен гратисен период с цел да се покрие времето, необходимо за транспортиране или инсталация на оборудването.

* Всички застраховки се сключват при избран от „България Лизинг” ЕАД Застраховател

*  Оценката на актива се извършва от избран от „БългарияЛизинг” ЕАД оценител, за което се заплаща такса.


 

 
 
 
© 2010 България Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.