България Лизинг ЕАД


- ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

България Лизинг ЕАД финансира български юридически лица за закупуване на вече изградени недвижими имоти за търговски, производствени и административни нужди, при условията на финансов лизинг.

 

Недвижими имоти

Срок на лизинговия договор

 до 10 години

Минимална първоначална вноска
(от доставната цена с ДДС)

20%

Начин и срок на погасяване

 1. анюитетни вноски  
 2. Погасителен план с фиксирани вноски по главницата
 3. Погасителен план с периодични лизингови вноски

Валута на финансиране

евро

Обезпечение

 1. ипотека
 2. запис на заповед-авалирана
 3. допълнително обезпечение по преценка на лизингодателя

Застраховки

 1. Имущество
 2. Финансов риск- ако е договорено

Комисионна за управление до 3 г.

2%

 

* Всички разходи, такси и данъци, възникнали във връзка със прехвърлянето на събственост на имота, както и обезпеченията се заплащат допълнително от лизингополучателя
* Всички застраховки се сключват при избран от „България Лизинг” ЕАД Застраховател
* Оценката на имота се извършва от избран от „БългарияЛизинг” ЕАД оценител, за което се заплаща такса.

-ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

България Лизинг ЕАД финансира физически лица при закупуване на вече изградени недвижими имоти, при условията на финансов лизинг, при следните условия:

 

Недвижим имот

Срок на лизинговия договор

 до 10години

Минимална първоначална вноска
(от доставната цена с ДДС)

30%

Начин и срок на погасяване

анюитетни вноски платими ежемесечно

Валута на финансиране

Евро

Обезпечение

 1. ипотека
 2. запис на заповед-авалирана
 3. допълнително обезпечение по преценка на лизингодателя

Застраховки

 1. Автокаско
 2. Гражданска отговорност
 3. Финансов риск- по преценка

Комисионна за управление до 3 г.

2%

 

* Всички разходи, такси и данъци, възникнали във връзка със прехвърлянето на събственост на имота, както и обезпеченията се заплащат допълнително от лизингополучателя
* Всички застраховки се сключват при избран от „България Лизинг” ЕАД Застраховател
* Оценката на имота се извършва от избран от „БългарияЛизинг” ЕАД оценител, за което се заплаща такса.

 

-ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

 

 

недвижим имот

Срок на лизинговия договор

 до 10 години

Сума за финансиране

До 60% от справедливата пазарна стойност на имота


* Всички останали условия са съгласно предлаганите от „България Лизинг” ЕАД продукти за финансов лизинг.


 

 
 
 
© 2010 България Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.