България Лизинг ЕАД


-ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

„България Лизинг” ЕАД финансира закупуването чрез финансов лизинг на ново производствено, индустриално и търговско оборудване, машини и съоръжения, в различни отрасли на икономиката, при следните условия:

 

машини и съоръжения

Сума на финансиране

Мин. 30 000,00 евро

Срок на лизинговия договор

 до 5 години

Минимална първоначална вноска
(от доставната цена с ДДС)

20%

Начин и срок на погасяване

  1. анюитетни вноски  с възможност за гратисен период по плащане на главницата до 6м.
  2. Погасителен план с фиксирани вноски по главницата
  3. Погасителен план с периодични лизингови вноски

Валута на финансиране

Евро

Обезпечение

  1. вписване в ЦРОЗ
  2. запис на заповед-авалирана
  3. допълнително обезпечение по преценка на лизингодателя

Застраховки

  1. Имущество
  2. Финансов риск- ако е договорено

Комисионна за управление до 3 г.

2%

*Предпочитано е финансиране на ново оборудване, но в зависимост от спецификата на всяка конкретна сделка и характеристиките на оборудването проявяваме гъвкавост и по отношение на финансиране на употребявани машини и съоръжения.
*Не се предвижда гратисен период. По изключение може да бъде разрешен гратисен период с цел да се покрие времето, необходимо за транспортиране или инсталация на оборудването

* Всички застраховки се сключват при избран от „България Лизинг” ЕАД Застраховател

*  Оценката на актива се извършва от избран от „БългарияЛизинг” ЕАД оценител, за което се заплаща такса.

-ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

Предлаганите условия са следните:

 

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Срок на лизинговия договор

 до 5 години

Сума за финансиране

До 50% от справедливата пазарна стойност на оборудването

 

* Всички останали условия са съгласно предлаганите от „България Лизинг” ЕАД продукти за финансов лизинг.


 

 
 
 
© 2010 България Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.