България Лизинг ЕАД


-ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ЗА ОБОРУДВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЛЕКАРСКИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ

 

медицинска техника

Сума на финансиране

Мин. 30 000,00 евро

Срок на лизинговия договор

 до 5 години

Минимална първоначална вноска
(от доставната цена с ДДС)

20%

Начин и срок на погасяване

  1. анюитетни вноски  
  2. Погасителен план с фиксирани вноски по главницата

Валута на финансиране

евро

Обезпечение

  1. вписване в ЦРОЗ
  2. запис на заповед-авалирана
  3. допълнително обезпечение по преценка на лизингодателя

Застраховки

  1. Електронна техника
  2. Финансов риск- ако е договорено

Комисионна за управление до 3 г.

2%

*Не се предвижда гратисен период. По изключение може да бъде разрешен гратисен период с цел да се покрие времето, необходимо за транспортиране или инсталация на оборудването

* Всички застраховки се сключват при избран от „България Лизинг” ЕАД Застраховател

*  Оценката на актива се извършва от избран от „БългарияЛизинг” ЕАД оценител, за което се заплаща такса.


 

 
 
 
© 2010 България Лизинг ЕАД. Всички права запазени. Design by CodeInSight Ltd.